Warszawa

15.06.2019

Wilanów – jedna z najpi?kniejszych dzielnic Warszawy. W Wilanowie nowoczesno?? ??czy si? z wielusetletni? tradycj?. To miejsce niezwyk?e, gdzie wielka historia Polski i Europy spotyka si? z dynamiczn?, stale zmieniaj?c? si? tera?niejszo?ci?.

Obok szacownej i jednej z najpi?kniejszych w Europie barokowych rezydencji królewskich wyrasta nowoczesne, t?tni?ce ?yciem miasto m?odych ludzi. S?yn?ce z ekskluzywnych osiedli mieszkaniowych, które przykuwaj? uwag? ciekaw? i spójn? architektur?.Wilanów wyró?nia wiele terenów zielonych: park pa?acowy, Park Kultury w Powsinie, rezerwaty: Las Natoliński i Morysin, tereny wzd?u? Skarpy Warszawskiej i Wis?y. Inwestycje w nowoczesne obiekty sportowe (np. boiska Orlik, si?ownie plenerowe) pozwalaj? na aktywne sp?dzanie wolnego czasu. Przyjazne place zabaw ciesz? si? du?? popularno?ci? w?ród najm?odszych mieszkańców dzielnicy.

Wilanów to tak?e miejsce t?tni?ce kultur?. W trakcie ca?ego roku organizowane s? koncerty, pikniki rodzinne, ró?nej rangi rozgrywki i zawody sportowe. We wrze?niu, we wspó?pracy z Muzeum Pa?acu Króla Jana III i Muzeum Plakatu organizowane s? uroczyste obchody rocznicy odsieczy wiedeńskiej, – Dni Wilanowa, plenerowe koncerty jazzowe i niezwyk?y Królewski Festiwal ?wiat?a, który rozja?nia Wilanów od grudnia do stycznia. Z wielkim entuzjazmem Dzielnica Wilanów przy??cza si? do Mi?dzynarodowego Festiwalu Filmowego UP to 21, w którym we?mie udzia? tak?e wilanowsk m?odzie?.

Nie mo?na zapomnie? o tym, ?e Wilanów to tak?e Powsin. Jest to miejsce szczególne, bo mimo przynale?no?ci do jednej z europejskich stolic, zachowa?o swój niepowtarzalny klimat etnograficzny. Kultywuje si? tutaj tradycje wyj?tkowe dla Warszawy, obrz?dy ludowe, które celebruje si? ju? tylko na wsiach i w ma?ych miasteczkach. Odbywaj? si? tu: coroczne do?ynki, dni dyni, zapusty, kiszenie kapusty, czy darcie pierza. Zespo?y ludowe nie pozwalaj? pu?ci? w niepami?? starych zwyczajów tanecznych, a wyst?puj?c w tradycyjnych strojach wilanowskich, w których przepi?knym motywem jest haft wilanowski, sprawiaj?, ?e Powsin mo?na ?mia?o nazwa? centrum etnograficznym Warszawy.

Czekamy na Państwa w Wilanowie!

Biuro Zawodów i miasteczko wy?cigu: Warszawa Wilanów, ul. Kostki Potockiego
Najbli?szy szpital: Szpital Czerniakowski – Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej; ul. St?pińska 19/25, 00-739 Warszawa
Parkingi: parkingi podziemne pod centrum handlowym ROYAL WILANóW ul. Klimczaka 1, Urz?d Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy ul. Franciszka Klimczaka 2
Prysznice: Centrum Sportu Wilanów m. st. Warszawy. ul. Wiertnicza 26 A.

Numer alarmowy w trakcie wy?cigu: 725 705 655.

OPIS SZCZEGó?OWY:

0,0 START: 11.00 – ul. Kostki Potockiego. Pl. Prymasowski start i meta
(!) start ostry (!) Rywalizacja
0,2 Wyjazd ul. St. Kostki Potockiego w kierunku ul. Vogla
0,3 Skr?t z Vogla w prawo w Europejsk?
0,32 skr?t w lewo z Europejskiej przez ma?y parking w stron? jeziorka
0,4 skr?t w prawo przed jeziorkiem, jazda wzd?u? brzegu jeziorka
2,0 skr?t w lewo za jeziorkiem w drog? szutrow?
2.2 skr?t w lewo w drog? szutrow?
2,7 skr?t w prawo droga szutrowa – teren budowy autostrady
3,0 skr?t w lewo specjalnie udost?pnion? drog? przez teren budowy autostrady, droga rozdzielona separatorami U21. Pod?o?e piaszczyste.
3,3 skr?t w prawo w ulic? Ruczaj
4,3 nadal trzymamy si? prawej strony ulicy Ruczaj mijamy odchodz?c? w lewo ulic? Rosy
4,9 skr?t w prawo w drog? poln?
5,5 zakr?t w lewo w drog? poln?
5,7 trzymamy si? prawej strony drogi polnej
6,8 skr?t w lewo droga szutrowa, w po?owie przecinamy ulic? strumień
7.3 skr?t w prawo droga szutrowa, po drodze przecinamy ulic? Ruczaj
7,4 skr?t w prawo w drog? szutrow?
7.7 skr?t w prawo w drog? szutrow?
8.0 skr?t w lewo w ulic? szutrow? Ruczaj
8.5 skr?t w lewo w ulic? Pr?tow?
10,5 dojazd do rundy!!! Zawodnicy jad? na rund? MINI, MEDIO i GRAND FONDO na wprost, a od prawej strony, od ulicy W?óki, wracaj? z rundy. Zawodnik kończ?cy rund? jedzie w lewo i wraca t? sam? drog?, a zawodnik jad?cy na kolejn? rund? skr?ca w prawo przez tory
11,5 dojazd do wa?u, UWAGA! skr?t w lewo w odcinek specjalny oko?o 2 km na terenie piaskarni SERWAL
13,5 wyjazd z odcinka specjalnego i jazda wzd?u? wa?u wi?lanego
16,5 dojazd do mostu i kana?u przy Jeziorce, skr?t w prawo w ulic? w stron? wsi Obórki
17.1 skr?t w prawo w drog? poln?
18.1 dojazd do wa?u drogami polnymi, skr?t w prawo przy samym wale w?sk? ?cie?k? mi?dzy wa?em a polem
18.4 skr?t w prawo w drog? poln?
18.8 skr?t w lewo w drog? poln?
19.3 skr?t w prawo w drog? poln?
19.8 skr?t w lewo w drog? poln?
20.8 przejazd przez tory drog? nieutwardzon? do ulicy Okrzewska we wsi Okrzeszyn
21,4 skr?t w prawo do ulicy Wiechy dojazd do torów
21,6 skr?t w lewo przy mostu i torach UWAGA! w?sko i ciasno
22,0 skr?t w lewo w drog? asfaltow? dojazd do Okrzeszyna
22,8 skr?t w prawo w ulic? S?gi
23,5 dojazd do K?py Okrzewskiej i za cmentarzem ewangelickim skr?t w prawo
24,5 dojazd do ulicy W?oki na K?pie Falenickiej i skr?t w lewo
25 UWAGA! dojazd do końca rundy, w lewo skr?caj? zawodnicy kończ?cy wy?cig i t? sam? drog? wracaj? do startu/mety, zawodnicy jad?cy na rund? Medio i Grand Fondo skr?caj? w prawo przez tory.
30 Meta (1 runda)
MINI 30 km – 1 runda
MEDIO 43 km – 2 rundy
GRAND FONDO 69 km – 4 rundy

W zwi?zku z organizacj? Maratony Rowerowe Lang Team w Warszawie wyst?pi? utrudnienia w ruchu samochodowym. Od godz. 8.00 w dniu 14 czerwca do godz. 22.00 w dniu 16 czerwca, b?dzie obowi?zywa? zakaz wjazdu na ul. Cendrowskiego i St. Kostki Potockiego. Ma to zwi?zek z umiejscowieniem miasteczka zawodów na ul. St. Kostki Potockiego i na Placu Prymasowskim. Trasa zawodów (szczegó?owy opis w zak?adce Opis trasy) b?dzie zamykana okresowo na czas przejazdu kolarzy w godz. 11-16.30 w dniu 15 czerwca.

万丰彩票 崇礼县| 泰顺县| 米林县| 成都市| 镇平县| 定陶县| 阿勒泰市| 龙门县| 娄烦县| 威海市| 泽库县| 牡丹江市| 垣曲县| 灵璧县| 原阳县| 盐亭县| 盐池县| 和顺县| 柳河县| 拜泉县| 沾化县| 黎城县| 台安县| 瓦房店市| 定结县| 诸城市| 泰顺县| 绵阳市| 黑山县| 龙口市| 阿拉尔市| 湘阴县| 深泽县| 彭山县| 保定市| 江陵县| 镇雄县| 博乐市| 桃园县| 钟山县| 东明县|