Stowarzyszenie ?Bieszczadzkie Trasy Narciarskie” powsta?o w 2012 roku, a jego g?ównym celem jest promocja biegów narciarskich, a tak?e sta?e utrzymanie ?cie?ek narciarskich, organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych – nie tylko w zimie. Stowarzyszenie wspó?pracuje z lokaln? gmin?, Nadle?nictwem Stuposiany, Centrum Promocji Le?nictwa w Mucznem oraz wszelkim instytucjami i pasjonatami sportu.

Stowarzyszenie co roku wspó?organizuje: w lutym Bieszczadzki Bieg Narciarski ?Tropem ?ubra”,? w maju Biegi Prze?ajowe ?Tropem ?ubra” oraz ?MUCZMAGEDDON”, ?we wrze?niu Zawody Rowerowe ?Tropem ?ubra”, w listopadzie Górski Bieg Niepodleg?o?ci. Imprezy te od kilku lat ciesz? si? rosn?c? popularno?ci?.

Muczne to niewielka osada le?na po?o?ona w Bieszczadach, w dolinie górnego Sanu i u zboczy Bukowego Berda. Obszar ten by? przed II wojna ?wiatow? jednym z najbardziej zaludnionych terenów w Polsce, dzi? jest to z kolei teren o najmniejszym zaludnieniu. Od ?Akcji Wis?a” w 1947 roku do końca lat 70 – tych, rejon Mucznego sta? si? obszarem bezludnym. Istniej?ce tutaj wsie zosta?y prawie doszcz?tnie zniszczone, a przyroda na nowo wkroczy?a w ten teren. Lesisto?? tego regionu zwi?kszy?a si? od tamtych czasów prawie dwukrotnie i obecnie wynosi 98%. Du?e zalesienie i ma?e zaludnienie, sprawiaj?, ?e wyst?puj? tutaj zwierz?ta niespotykane w innych cz??ciach Polski. Nie trudno tu o spotkanie nied?wiedzia brunatnego, rysia, ?ubra, czy puchacza pospolitego.

Cisza i spokój tej cz??ci Bieszczadów sprawia, ?e jest to wymarzone miejsce nie tylko dla tych, którzy lubi? wspina? si? po górach, ale te? dla tych, którzy wol? sp?dza? czas spaceruj?c po lesie i podziwia? pi?kno przyrody. Specjalnie dla nich Nadle?nictwo Stuposiany przygotowa?o klika ?cie?ek przyrodniczych. Du?? atrakcj? cieszy si? te? Zagroda Pokazowa ?ubrów, oraz Pawilon Wystawowy Fauny i Flory Bieszczadzkiej.

Obszar Mucznego znajduje si? na terenie Nadle?nictwa Stuposiany, które wchodzi w sk?ad Le?nego Kompleksu Promocyjnego ?Lasy Bieszczadzkie”.? Dodatkowo jest to teren le??cy w obr?bie Parku Krajobrazowego Doliny Sanu, w obszarze Mi?dzynarodowego Rezerwatu Biosfery ?Karpaty Wschodnie” oraz obszarze sieci NATURA 2000 ?Bieszczady”.

Centrum Promocji Le?nictwa
Muczne 2
38-713 Muczne

– start spod CPL MUCZNE, drog? asfaltow? 3km lekko w dó? i ostry zakr?t w lewo na końcu asfaltu.

-droga szutrowa 5 km, w pierwszej cz??ci przejazd ko?o zagrody pokazowej ?ubrów. W tej cz??ci du?e przewy?szenie.

-drog? asfaltow? 4 km w stron? wsi Tarnawa, przejazd ko?o kwatery my?liwskiej oraz przez miejscowo?? Muczne,

-drog? szutrow? 2 km,? podjazd dla wymagaj?cych, przejazd przez punkt widokowy z którego rozci?ga si? pi?kny widok na wysokie partie Bieszczadów.

-szlakiem le?nym 3,5 km, w pierwszej cz??ci podjazd, po oko?o 1,5 km ostre zjazdy w dó?.

– droga gruntowa 2,2 km, cz??? trasy aby troch? odpocz??.

-szlak le?ny 2,2 km, szlak poprowadzony poprzez oddalone ost?py le?ne.

– asfaltem 5 km, przejazd ko?o torfowisk wysokich Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

-droga polna wy?o?ona p?ytami betonowymi 4,8 km, odcinek bez wi?kszych przewy?szeń, przejazd przez nieistniej?c? miejscowo?? D?winiacz Górny(pozosta?o?ci po cerkwi oraz cmentarz)

– droga szutrowa 4,1 km, odcinek zró?nicowany wysoko?ciowo lecz bez wi?kszych przewy?szeń.

– szlak le?ny 8 km (pod koniec ostry zjazd w dó?). Zaczyna si? bardzo wymagaj?cym podjazdem, pozosta?a cz??? odcinka b?otnistym terenem, odcinek kończy si? stromym zjazdem.

– ?cie?ka narciarska 4km (szlak le?ny). Odcinek poprowadzony tras? narciarstwa biegowego.

万丰彩票 天门市| 九江县| 丹棱县| 望奎县| 马公市| 安阳县| 唐山市| 南投县| 汉寿县| 阿拉善左旗| 灵川县| 江源县| 那曲县| 威海市| 五原县| 抚顺县| 兖州市| 长泰县| 通城县| 江永县| 封开县| 宜春市| 台安县| 科尔| 芦溪县| 年辖:市辖区| 和平区| 长岛县| 蓬安县| 宝坻区| 乳山市| 湘阴县| 惠州市| 安宁市| 永和县| 上林县| 乃东县| 毕节市| 于都县| 贵州省| 兰西县|