Kraków

11.05.2019

Kraków to miasto o tysi?cletniej tradycji, dawna siedziba polskich królów i stolica kraju, a dzisiaj wa?na europejska metropolia. Stare Miasto jest wyj?tkow? skarbnic? dzie? sztuki, pami?tek historycznych i zabytkowych obiektów reprezentuj?cych niemal wszystkie style architektoniczne – od ?redniowiecza po wspó?czesno??.

Sercem miasta od setek lat pozostaje Rynek G?ówny ? najwi?kszy plac miejski ?redniowiecznej Europy, zachowany w niezmienionym kszta?cie od 1257 roku i wpisany na? pierwsz? list? ?wiatowego Dziedzictwa UNESCO w 1978 r. Od 600 lat, z wie?y Bazyliki Mariackiej, co godzin?, rozlega si? hejna? grany na cztery strony ?wiata. Natomiast stoj?ce po?rodku rynku Sukiennice – ?redniowieczna hala targowa – s? jednym z najlepiej rozpoznawalnych polskich zabytków.

Poza zabytkami Starego Miasta, niezmiennie intryguje Kazimierz – przestrzeń wielowiekowego wspó?istnienia dwóch kultur (chrze?cijańskiej i??ydowskiej), wype?niona zabytkami judaizmu o ?wiatowym znaczeniu. Dzielnica targów staroci i dzie? sztuki, klimatycznych knajpek, restauracji i pubów, w których pobrzmiewa muzyka na ?ywo.

Kraków to równie? miasto t?tni?ce ?yciem kulturalnym, w 2000 r. wybrane na Europejsk? Stolic? Kultury, a w 2013 r. nagrodzone tytu?em Miasta Literatury UNESCO. Rocznie odbywa si? tutaj ponad 100 festiwali i innych wydarzeń kulturalnych o mi?dzynarodowej renomie. To tak?e miasto nowoczesnych muzeów oraz zag??bie pr??nie dzia?aj?cych firm, inwestuj?cych przede wszystkim w nowe technologie. Miejsce nauki oko?o 200?tysi?cy studentów, które przyci?ga inwestorów poszukuj?cych wykwalifikowanych kadr – wielu z nich w?a?nie w Krakowie zlokalizowa?o swoje odzia?y i centra obs?ugi. Pr??nie rozwija si? tu turystyka biznesowa, której fundamentem jest rozbudowana baza hotelowa o najwy?szym standardzie, a tak?e zlokalizowane tu centra targowo-kongresowe. Stolica Ma?opolski ma te? bogat? ofert? dla mi?o?ników sportu i rekreacji. W 2014 roku Kraków zosta? mianowany Europejskim Miastem Sportu.

Kraków nie przestaje urzeka? odwiedzaj?cych turystów – w roku 2018 przyjecha?o ich tutaj 13,5 mln.

Szanowni Państwo,

11 maja, ju? po raz dziewi?ty,? Kraków b?dzie Miastem-Gospodarzem imprezy kolarskiej organizowanej? przez Czes?awa Langa i jego wspó?pracowników. Tym samym na krakowskich B?oniach zainaugurujemy sezon maratonów rowerowych, które w ci?gu najbli?szych miesi?cy odbywa? si? b?d? tak?e w kilku innych miastach.

Maratony Rowerowe Lang Team to niezwykle atrakcyjna propozycja dla mi?o?ników tej formy aktywnego wypoczynku.? Doskona?a okazja do sp?dzenia czasu w gronie rodzinnym, z przyjació?mi i znajomymi. Program zawodów przygotowany zosta? tak, aby na starcie móg? stan?? praktycznie ka?dy, kto lubi je?dzi? na rowerze. Jednak bogata oprawa i atmosfera wielkiego wydarzenia sportowego zapewniaj? uczestnikom niezapomniane wra?enia.

Co roku przekonujemy si?, ?e Kraków jest ulubionym miejscem spotkań kolarzy, tysi?cy amatorów i setek zawodowców, którzy mimo trudów rywalizacji bardzo ch?tnie zwiedzaj? te? nasze miasto.

Z tym wi?ksz? przyjemno?ci? zapraszam do Krakowa.

Jacek Majchrowski

Prezydent Miasta Krakowa

Biuro Zawodów i miasteczko wy?cigu: Kraków, B?onia przy alei 3 Maja.
Najbli?szy szpital: Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej i Katastrof, Kraków-?ródmie?cie, Kopernika 50, tel. 12 35 16 601
Parkingi: al. 3 Maja przy B?oniach.
Prysznice: Stadion miejski im. Henryka Reymana ul. Reymonta 22 przy B?oniach.

Numer alarmowy w trakcie wy?cigu: 725 705?655.

OPIS TRASY
0,0 START OSTRY, Krakowskie B?onia na wysoko?ci Kamienia Papieskiego
Runda p?aska wokó? Krakowskich B?oni
4.0 Wyjazd z rundy wokó? Krakowskich B?oni, przejazd ul. Focha
4,4 Skrzy?owanie lewostronne z ul. Królowej Jadwigi, wy?cig prosto wjazd w ul. Królowej Jadwigi.
5,1 Skrzy?owanie; skr?t w lewo w ul. Hofmana, stromy podjazd
5,5 Wjazd do Lasku Wolskiego (Sikornik), skr?t w lewo
6,0 Skr?t w prawo w al. Waszyngtona (teren Lasku Wolskiego)
6,8 Ostry zjazd do ul. Starowolskiej
7,5 Skrzy?owanie; skr?t w lewo w ul. Starowolsk?
7,6 Skrzy?owanie; skr?t w prawo, wjazd do Lasku Wolskiego, kilka stromych zjazdów i podjazdów
7,8 Skrzy?owanie z powrotn? tras? wy?cigu, skr?t w lewo Lasek Wolski
9,1 Lasek Wolski, skrzy?owanie, skr?t w prawo w Chodnik Malczewskiego
11,2 Wjazd do Lasku Wolskiego prosto w ul. R?dzina
11,7 Skrzy?owanie; skr?t w lewo w ul. Orl?
11,8 Skrzy?owanie; skr?t w prawo w ul. Wolskiego
12,4 Skr?t w prawo, wjazd na teren Gminy Liszki, Powiat Kryspinów
13,0 Wyjazd z lasu i terenów dzia?kowych w ul. G?ogowiec
13,5 Przed wiaduktem rozjazd dla dystansu MINI
dla dystansu MINI powrót na met? jak od km 52,8
13,6 Przejazd wiaduktem nad A4
13,7 Kryspinów, skr?t w prawo na drog? serwisow? wzd?u? A4
14,9 Skrzy?owanie; skr?t w lewo z drogi serwisowej w kierunku przeci?cia DW774
15,4 Prosto przejazd przez DW774, przejazd w kier. rundy
19,0 Przejazd wzd?u? ogrodzenia lotniska Balice
20,1 Skr?t w prawo kierunek Aleksandrowice rozjazd na powrocie
20,3 Przejazd pod wiaduktem A4
20,5 Skrzy?owanie; przejazd na wprost przez drog? Morawica/Balice
21,0 Przejazd przez Instytut Zootechniki
22,8 Burów, skrzy?owanie; skr?t w prawo i zaraz w lewo; przejazd przez drog? Burów/Balice
27,5 Kleszczów, skr?t w prawo
30,3 Brzoskwinia, przejazd na wprost przez drog? Morawica/Brzoskwinia
32,2 Kamyk, skr?t w prawo, wjazd do lasu
35,1 skr?t w lewo na asfalt, wjazd z lasu
35,4 przejazd pod wiaduktem A4, skr?t w lewo na drog? w kierunku Morawicy
37.0 Zjazd z asfaltu, skr?t w prawo, wjazd do lasu
40,0 Ostry zjazd w?wozem, na dole ostry zakr?t w lewo
40,5 Podjazd do 42 km, końcówka stroma
43,0 Przejazd na wprost przez drog? Krzemionki Mników
45,2 Morawica, skr?t w prawo za mostkiem i zaraz w lewo na wprost na g?ównym skrzy?owaniu
45,7 Morawica, skr?t w prawo wzd?u? A4
46,0 BUFET
46,3 Rozjazd – dystans MEDIO w prawo w kierunku mety na drog? szutrow? wzd?u? ogrodzenia lotniska; dystans GRAND FONDO w lewo w kierunku Aleksandrowice na kolejna rund?, GF na kolejnej rundzie jak Medio w prawo
51,0 Prosto przejazd przez DW774 w tym samym miejscu jak poprzednio, powrót z rundy do mety
51,5 Skrzy?owanie, skr?t w prawo na drog? serwisow? w kierunku Kryspinowa
52,7 Kryspinów, skr?t w lewo na wiadukt nad A4
52,8 Przejazd wiaduktem nad A4, za wiaduktem rozjazd dla dystansów – skr?t w lewo na drog? serwisow? wzd?u? A4 ul. Glogowiec powrót po 10 km dla MINI
53,1 Skrzy?owanie; skr?t w prawo na drog? w kierunku Zakamycze, zjazd z drogi serwisowej
55,2 Skrzy?owanie prosto, wjazd w ul. Zakamycze, wyjazd z drogi szutrowej
55,6 Skrzy?owanie lewostronne z ul. Rzepichy, prosto dalej ul. Zakamycze podjazd po asfalcie
55,8 Skrzy?owanie skr?t w prawo w ul. Pod Sowińcem w kierunku Lasku Wolskiego, podjazd po drodze szutrowej
57,9 Skrzy?owanie z tras? wy?cigu, skr?t w lewo Lasek Wolski
58,7 Wyjazd z Lasku Wolskiego, skr?t w lewo w ul. Starowolsk?
58,9 Skr?t w prawo w al. Waszyngtona (teren Lasku Wolskiego), podjazd
60,5 Skr?t w prawo al. Waszyngtona (teren Lasku Wolskiego), koniec podjazdu
62,3 Wjazd w ul. Hofmana
62,6 Skr?t w prawo w ul. Królowej Jadwigi
62,9 Skrzy?owanie prawostronne z ul. Królowej Jadwigi, wy?cig prosto wjazd w ul. Focha
63,0 skr?t w lewo wjazd na B?onia, tereny zielone
63,7 Meta, Krokowskie B?onia na wysoko?ci Kamienia Papieskiego

W najbli?sz? sobot?, 11 maja w Krakowie odb?dzie si? pierwsza edycja tegorocznego cyklu Maratony Rowerowe Lang Team . W zwi?zku z tym wydarzeniem sportowym, w godz. 11:00-17:00 wyst?pi? zmiany w organizacji ruchu drogowego i komunikacji miejskiej w rejonie B?oń Krakowskich, Woli Justowskiej i Lasku Wolskiego, któr?dy poprowadz? trasy wy?cigów.

Rywalizacja kolarzy odbywa? si? b?dzie na czterech dystansach: Rodzinna Parada (8 km), Mini (24 km), Medio (64 km) i Grand Fondo (89 km).

Trasa maratonów rowerowych zosta?a wyznaczona nast?puj?cymi ulicami: Al. Focha, ul. Królowej Jadwigi, ul. Hofmana, Al. Waszyngtona, ul. Starowolska, ul. R?dzina, ul. Orla, ul. Marsza?ka Wolskiego. Dalej przejazd odb?dzie si? drogami poza granicami Miasta Krakowa. Trasa powrotu: ul. Zakamycze, ul. Pod Sowińcem, Lasek Wolski, ul. Starowolska, Al. Waszyngtona, ul. Hofmana, ul. Królowej Jadwigi, Al. Focha na B?onia Krakowskie.

Zmiany w organizacji ruchu drogowego

 • zamkni?ta ul. Królowej Jadwigi? (od ul. Piastowskiej w kierunku Al. Focha)
  oraz Al. Focha (w rejonie Mostu na rzece Rudawie). Od strony ul. Piastowskiej dopuszczony b?dzie dojazd do posesji przy ul. Królowej Jadwigi oraz ulic do niej przyleg?ych oraz przejazd pojazdów KMK (mog? zosta? wprowadzone? chwilowe przerwy w ruchu w zwi?zku z przeci?ciem trasy zawodów).

 

Zalecane objazdy:

 • objazd od strony ul. Piastowskiej do Al. Mickiewicza i ul. Ksi?cia Józefa ulicami:
  ul. Piastowsk?, ul. Reymonta, Al. Mickiewicza, Al. Krasińskiego, ul. Ko?ciuszki
 • objazd od strony Al. Mickiewicza i ul. Pi?sudskiego do ul. Piastowskiej Al. 3 Maja.
 • zamkni?ta? ul. Orla? od strony ul. Ksi?cia Józefa (z dopuszczeniem pojazdów KMK). Dla ruchu odbywaj?cego si? od ul. Rzepichy mog? zosta? wprowadzone chwilowe wstrzymania ruchu (w zwi?zku z przeci?ciem trasy zawodów);

 

 • zamkni?ta ul. Starowolska od strony ul. 28 Lipca 1943 r. Dla ruchu odbywaj?cego si? od ul. Jod?owej? mog?? zosta? wprowadzone chwilowe wstrzymania ruchu (w zwi?zku z przeci?ciem trasy zawodów)

W okolicy ul. Na B?oniach zostan? zamkni?te ci?gi piesze i rowerowe.

Zmiany w komunikacji miejskiej

 • linia 102 – b?dzie kursowa? na swojej sta?ej trasie. Nast?pi? chwilowe wstrzymania autobusów na ul. Orlej (ruch wahad?owy na odcinku pomi?dzy ul. Rz?dziny i Marsza?ka Wolskiego) oraz na ul. Zakamycze (pomi?dzy ul. Rzepichy i Orl?);
 • linia 134 – b?dzie kursowa? na trasie czasowo zmienionej: od zoo do przystanku ?S?onecznikowa” bez zmian, nast?pnie ul. Piastowsk? do Cichego K?cika. Przystanek końcowy i pocz?tkowy ?Cichy K?cik” b?dzie zlokalizowany na p?tli. Ponadto, autobusy jad?ce w kierunku zoo zatrzymaj? si? dodatkowo na przystanku przelotowym na ul. Piastowskiej (dla linii 102);
 • linia 152 – b?dzie kursowa? na trasie czasowo zmienionej: od alei Przyja?ni do ulicy Pi?sudskiego bez zmian, nast?pnie al. Mickiewicza, ul. Czarnowiejsk?, Nawojki, Piastowsk?, Królowej Jadwigi i dalej bez zmian do cmentarza Olszanica. Na zmienionym odcinku trasy linia zatrzymywa? si? b?dzie na przystankach: ?Muzeum Narodowe” (na al. Mickiewicza, w kierunku cmentarza Olszanica), ?Czarnowiejska”, ?Miasteczko Studenckie AGH” (w obu kierunkach jak dla linii 159) i ?Cichy K?cik”;
 • linia 192 – b?dzie kursowa? na trasie czasowo zmienionej: od Czy?yn Dworca do al. Mickiewicza bez zmian, nast?pnie ul. Czarnowiejsk?, Nawojki, Piastowsk?, Królowej Jadwigi i dalej bez zmian do Che?mu. Na zmienionym odcinku trasy linia zatrzymywa? si? b?dzie na przystankach: ?Czarnowiejska”, ?Miasteczko Studenckie AGH” (w obu kierunkach jak dla linii 159) i ?Cichy K?cik”;
 • linia 252 – b?dzie kursowa? na trasie czasowo zmienionej: od os. Podwawelskiego do al. Krasińskiego bez zmian, nast?pnie al. Mickiewicza, ul. Czarnowiejsk?, Nawojki, Piastowsk?, Królowej Jadwigi i dalej bez zmian do Kraków Airport. Na zmienionym odcinku trasy linia zatrzymywa? si? b?dzie na przystankach: ?Muzeum Narodowe” (na al. Mickiewicza, w kierunku Kraków Airport), ?Czarnowiejska”, ?Miasteczko Studenckie AGH” (w obu kierunkach jak dla linii 159) i ?Cichy K?cik”;
 • linie 209, 218, 226, 258 – b?d? kursowa? na swoich sta?ych trasach. Mog? nast?pi? chwilowe wstrzymania autobusów na drogach poza Krakowem.

Rozk?ady wy?ej wymienionych linii nie zostan? zmienione.

Zasady zachowania wa?no?ci biletów okresowych

Bilety okresowe wykupione na linie nr 134, 152, 192 i 252 zachowuj? wa?no?? na trasach sta?ych i?zmienionych tych linii.

万丰彩票 聂荣县| 镇远县| 舟山市| 汝南县| 云安县| 安义县| 北辰区| 淳化县| 凌云县| 饶河县| 乐都县| 江西省| 嘉鱼县| 宾川县| 虹口区| 获嘉县| 绵阳市| 吕梁市| 永嘉县| 靖江市| 谷城县| 丰城市| 金乡县| 高州市| 荣昌县| 隆子县| 陇川县| 平原县| 景泰县| 得荣县| 嘉定区| 汉阴县| 永春县| 嘉义县| 诏安县| 东源县| 卓尼县| 舒城县| 呼伦贝尔市| 旌德县| 乐亭县|