Gdańsk

06.07.2019

Szanowni Państwo,

zapraszam serdecznie do naszego miasta wszystkich mi?o?ników wy?cigów rowerowych. Gdański odcinek Maratonów Rowerowych Lang Team, który odb?dzie si? 6 lipca, oferuje wszystko to, czego oczekuj? kolarze amatorzy rowerów MTB: adrenalin? podczas zawodów i bogat? ofert? na sp?dzanie wolnego czasu. Trasa wy?cigów – tak, jak w latach ubieg?ych – prowadzi? b?dzie po lasach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Po sportowych emocjach zostańcie w naszym mie?cie i skorzystajcie z szerokiego wachlarza mo?liwo?ci. Chwile wytchnienia znajdziecie w licznych kawiarenkach i restauracjach. Warto uda? si? na spacer malowniczymi uliczkami Starego i G?ównego Miasta. To tu odnajdziecie ducha tysi?cletniego Gdańska. Zapraszam te? na spacery nadmorskie, w naszym mie?cie jest ponad 19 km najpi?kniejszych w Polsce pla?.

?atwo mo?ecie si? przekona?, ?e wspó?czesno?? w Gdańsku jest równie atrakcyjna. W ostatnich latach wybudowali?my kilka obiektów, które s? znane w ca?ym kraju: Europejskie Centrum Solidarno?ci, Teatr Szekspirowski, Stadion Energa, hal? Ergo Arena.

Dla tych, którzy nawet po zawodach nie b?d? mieli ochoty rozsta? si? ze swoimi rowerami, polecam rekreacyjn? jazd? po mie?cie. Gdańsk jest liderem w budowie dróg i ?cie?ek rowerowych. Mo?emy si? poszczyci? najg?stsz? sieci? dróg rowerowych w kraju.

Obecnie liczy ona 123,5 km, ci?gów pieszo-rowerowych jest 18 km, a pasów rowerowych – 10 km. Do tego dochodzi 517,5 km ulic z uspokojonym ruchem (o dopuszczalnej pr?dko?ci 30 km/godz.) oraz 221 ulic jednokierunkowych o ??cznej d?ugo?ci 51,8 km z dopuszczonym ruchem rowerów ?pod pr?d”. Dziennie na terenie Gdańska wykonywanych jest ok. 51,3 tys. podró?y rowerem.

 

W tym roku wprowadzili?my system roweru miejskiego Mevo. W Gdańsku powsta?o 360 stacji, w których czeka 2226 rowerów ze wspomaganiem elektrycznym (docelowo b?dzie ich 7000). Ca?y system jest obs?ugiwany przez aplikacj? mobiln? i system do obs?ugi wypo?yczeń.

Zapraszam do Gdańska – miasta wolno?ci i solidarno?ci.

Aleksandra Dulkiewicz

Prezydent Miasta Gdańska

Gdańsk. Miasto wolno?ci

Takie miasto jak Gdańsk jest tylko jedno. Inne mog? by? tylko podobne. Nadmorskie po?o?enie i ponad tysi?c lat historii sprawiaj?, ?e Gdańsk jest wyrazisty, zdecydowany, o ugruntowanej pozycji na mapie Europy. Jednocze?nie to miasto, które wci?? kryje w sobie wiele tajemnic i ma to ?co?”, dzi?ki czemu nie mo?na pomyli? go z ?adnym innym.

Nie ma Gdańska bez wolno?ci. Odwaga, kreatywno??, ale przede wszystkim wolno??: to prawdziwie gdańska tradycja. Cnota od wieków najwy?ej ceniona przez gdańszczan ukszta?towa?a niepowtarzalny ?genius loci” miasta. Czu? j? równie dobrze w?ród kamieniczek G?ównego Miasta, jak i pomi?dzy d?wigami stoczniowymi M?odego Miasta, na pi?knych piaszczystych pla?ach i w postindustrialnych halach, w parkach i w tunelach: w Gdańsku wolno?? jest wszechobecna, mo?na jej niemal dotkn??. Inspiruje i przeobra?a zarówno przestrzeń jak i ludzi. Tacy s? gdańszczanie: odwa?ni, zaanga?owani, pe?ni pasji, twórczy. Taki jest Gdańsk: otwarty na nowe idee, id?cy z duchem czasu, kreuj?cy zdarzenia, wci?? zaskakuj?cy.

Gdańsk zmienia oblicze z dnia na dzień. Niedawno by? centrum wydarzeń, które zmieni?y bieg historii Europy. Sierpień roku 1980, strajk w Stoczni Gdańskiej, któremu przewodzi? Lech Wa??sa i powstanie Solidarno?ci, wielkiego ruchu spo?ecznego, zaw?adn??y wyobra?ni? milionów ludzi. To w?a?nie te wydarzenia da?y ogromny impuls ruchom wolno?ciowym na ca?ym ?wiecie i pozwoli?y uwierzy?, ?e niemo?liwe jest mo?liwe. Wolno?? ?od”: z?a, opresji, strachu staje si? dzi? wolno?ci? ?do”: spe?niania marzeń, kreatywno?ci, odwagi, lepszego ?ycia. To miasto osadzone w historii, ale ?yj?ce tera?niejszo?ci? i ?mia?o patrz?ce w przysz?o??.

Wspó?czesny Gdańsk to nowoczesna, europejska metropolia, gospodarka oparta na wiedzy i technologii, ekosystem przyjazny innowacjom, pr??nie rozwijaj?ce si? centrum kultury, nauki, rozrywki i sportu, atrakcyjny cel wyjazdów turystycznych. Jako miejsce narodzin Solidarno?ci staje si? centrum debaty o wspó?czesnym ?wiecie, jako ?wiatowa Stolica Bursztynu pobudza wyobra?ni? projektantów mody?i designerów, jako miasto wolno?ci??inspiruje artystów, jako centrum IT skupia najlepszych profesjonalistów, jako t?tni?ce ?yciem nadmorskie miasto z bogat? histori? przyci?ga corocznie miliony turystów. W presti?owym, mi?dzynarodowym konkursie European Best Destinations 2017 Gdańsk stan?? na podium dzi?ki blisko 50 tysi?com g?osów z ca?ego ?wiata.

 

Gdańsk to równie? zwyci?zca wielu ogólnopolskich rankingów i jedno z najlepszych w kraju miejsc do ?ycia. Jest niezwykle atrakcyjnym punktem na mapie zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. To niemal?e s?ownikowa definicja poj?cia ?work-life balance”. W końcu gdzie jeszcze mo?na odpocz?? po pracy spaceruj?c brzegiem morza po szerokiej, piaszczystej pla?y, by dos?ownie chwil? pó?niej znale?? si? w górzystym terenie w ?rodku lasu? Tu si? ?yje!

Biuro Zawodów i miasteczko wy?cigu: Z?ota Karczma teren oddzia?u Prewencji Policji KWP w Gdańsku wjazd od ul. Wiolinowej.
Najbli?szy szpital: 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodni? Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej imienia kontradmira?a profesora Wies?awa ?asińskiego w Gdańsku, ul. Polanki 117, 80 – 305 Gdańsk.
Parkingi: ul. Wiolinowa.

Numer alarmowy w trakcie wy?cigu: 725 705 655.

CHARAKTERYSTYKA TRASY: Trasa Maratonu Rowerowego Lang Team w Gdańsku prowadzi po terenach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Zawodnicy ?cigaj? si? na rundzie (ok. 20 km) powtarzanej 1, 2 lub 3 krotnie. Trasa jest atrakcyjna i wymagaj?ca. S? na niej bardzo strome podjazdy, szybkie zjazdy, techniczne odcinki z korzeniami, ostre w?skie zakr?ty i kultowe trójmiejskie single tracki. W przypadku dobrej pogody zalecane s? opony szerokie z bie?nikiem 2.25 natomiast w przypadku deszczu opony z agresywnym bie?nikiem 1.9-2.1

万丰彩票 南昌县| 阿克陶县| 潜江市| 卫辉市| 逊克县| 绥江县| 宜章县| 沙湾县| 永康市| 乐业县| 陆河县| 志丹县| 太谷县| 平阳县| 郸城县| 自贡市| 凤冈县| 米林县| 罗江县| 宁化县| 上犹县| 德清县| 石林| 岑溪市| 天台县| 通海县| 罗田县| 涞水县| 邵东县| 和平县| 伽师县| 奉贤区| 沙坪坝区| 探索| 青州市| 怀安县| 惠来县| 博客| 藁城市| 江西省| 张家界市|